Tapu İşlemleri


Genel Açıklama

Herkes tapu sicilini inceleyip örnekler alamaz. Çünkü tapu sicilini inceleyebilmek, bilgi ve belge örneği alabilmek için söz konusu taşınmaz malla ilgili olmak gerekir.

Taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi bir hakkı bulunanın ilgili olduğunda kuşku yoktur. Ancak her ilgilinin mutlaka taşınmaz üzerinde böyle bir hakka sahip olması gerekmez. Örneğin, malikin çocuğu, karısı, kardeşi gibi yakınları (aksine kanaat olmadıkça) ve malikin neden bizzat başvuramadığını mantıklı izah edebildikleri ölçüde, sadece sözlü bilgi alabilecek ilgili kabul edilmelidir. Ancak bu yakınlık bir belgeye dayalı olarak kanıtlanmalıdır.

Esasında bir kimsenin bir taşınmaz ile ilgili olup olmadığının takdiri tamamen tapu sicil müdürüne verilmiş bir yetkidir. Tapu sicil müdürü tapu sicilini inceleme bilgi ve örnek alma gayesiyle gelen bir kimsenin bu kaydı incelemesinde korunmaya değer hukuksal bir yararı olup olmadığına bakacaktır.

Kural olarak taşınmazla ilgisini yazılı bir belgeye dayandıramayan kimse ilgisiz kabul edilir. Tapu sicili konusunda bilimsel bir araştırma yapacak olan ilgili kabul edilebilirse de tapu sicilinin genel işleyişi hakkında bilgi verilebilir. Maliklere ilişkin özel bilgiler verilemez.

Bir taşınmazı satın almak veya kiralamak isteyen kimse kural olarak ilgili değildir. Malikle birlikte müracaat etmesi gerekir. Tapu sicil müdürlüğüne, genelde haciz koydurmak için alacaklıların sıkça başvurduğu görülmektedir.

Hakkında icrai takibat yaptırmak isteyen alacaklının borçluya ait taşınmaz bulunup bulunmadığını araştırmak istemesi halinde, bu kimseler taşınmazla ilgisiz kabul edilmeli, bilgi verilmemeli, icra kanalı ile soru konusu etmeleri istenmelidir.

İlgilinin ilgisini, tapu sicil müdürünün kanaat getireceği şekilde belge ile ispatı gerekir. Önemle belirtelim ki, tapu kütüğünde hak sahibi olmayan kimseler ilgili olarak değerlendirilseler bile sadece sözlü bilgi verilmeli, belge ve kayıt örneği verilmemelidir. Belge ve kayıt örneği ancak tapu sicilinde hak sahibi görünen kimselere, görevleri nedeniyle kurumlara ve resmi görevlilere verilebilir.

Demek ki, ilgilileri de iki sınıfta toplamak mümkündür;

a)Sözlü bilgi alabilecek ilgililer: Taşınmazla ilgisini yazılı olarak kanıtlayabilenlerdir. Henüz vekaletnamesi olmayan avukatı gibi.

b)Yazılı bilgi (belge ve kayıt örneği) alabilecek ilgililer: Tapu sicilinde hak sahibi olarak görülen kimseler, görevleri nedeniyle resmi kurumlar, görevleri nedeniyle resmi görevliler, vekaletname ibraz eden avukat gibi.

Tapu Sicil Tüzüğünün 14 ncü maddesi, istemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı tapu sicil müdürü tarafından araştırılır. İstemde bulunanların medeni hakları kullanma konusunda kuşkuya düşülürse tapu sicil müdürü hükümet tabipliğinden doktor raporu isteyebilir.Böyle bir durumda işlemi yapıp yapmama yetki ve sorumluluğu tapu sicil müdürüne verilmiştir.

Yaş konusunda ise, belli yaşta olan insanların medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybedip, kaybetmediği konusunda tapu sicil tüzüğünde her hangi bir hüküm yoktur. Böyle bir durumda tapu sicil müdürünün kanaati önemlidir.

ŞİRKETLERİN TAPU İŞLEMLERİ

Ticaret şirketleri kolektif,komandit,limitet,anonim ve kooperatiflerden meydana gelir.

Ticaret şirketleri tüzel kişiliğe sahip olup,şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusu kapsamında kalmak şartıyla bütün hakları iktisap edebilirler.

Ancak adi şirketler tüzel kişiliğe sahip olmadığından adi şirket adına tapu işlemleri ve tescil yapamazlar.

Ticaret şirketlerinin sözleşmelerinde Gayrimenkul Tasarrufuna izinlidir ibaresi olmalıdır. İşlem yapacak şirket yetkilileri Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları bir belge ile yetki ve temsilcilerin kimler olduğunu ispat etmek zorundadırlar.

Ticaret sicil memurluğundan alınan bu yetki ve temsil belgesinin yeni tarihli olmasında fayda vardır.

Ticaret sicil nizamnamesinin 104 üncü maddesinde, bir unvanın, bir işletmenin tescili halinde ilgiliye sicil tasdiknamesi verileceği ve bu tasdiknamede (Yetki Belgesinde) işletmenin unvanı, yaptığı işler ve işletmenin temsilcilerinin belirtilmiş olacağı ve bu belgenin bir yıl süre ile geçerli olduğu ifade edilmektedir.

Tüzel Kişiler İşlem için gerekli belgeler


Vergi numarası

İmza sirküleri

Ticaret sicil memurluğundan alınan yetki ve temsil belgesi


Gerçek kişiler işlem için gerekli belgeler


Nüfus kağıdı aslı

Vergi numarası

2 adet fotoğraf

Satın alınan gayrimenkulün TAPU fotokopisi
 
  Consumer Law - 2014

  Poison that leads to death : Bonzai

  Law of Reciprocity

  Civil Society Dialogue Center

  Consumer Referral Center-TBM

  Taxes - 2014

  Turkey Van Earthquake 7.2

  Mortgage

  Important Phones of Antalya City

  Earthquake Guide

  Natural Disaster Insurance

  To Buy and To Sell & Real Estate Guide

  Purchase by Foreigner

  Professional Evaluation Technical

antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer belek transfer belek transfer Alanya real estate Antalya Transfer Antalya rent a car Hatay araç kiralama Hatay rent a car Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer Antalya Transfer Кемер Трансфер Kemer Transfer antalya yediiklim koleji