DASK Hakkında


Teminatın Kapsamı

Zorunlu Deprem Sigortası ile; depremin deprem sonucu yangının deprem sonucu infilakın deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Teminat Dışı Haller

1)Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,

2)Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,

3)Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,

4)Manevi tazminat talepleri.

Azami Teminat Limiti

Zorunlu Deprem Sigortasında amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir.

DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 8 Şubat 2006 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 100 Milyar TL (100 Bin YTL) olarak belirlenmiştir.

Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.

Primlerin Tespiti

Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir;

1)Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,

2)Binanın yapı tarzı,

3)meskenin brüt yüzölçümü.

Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir. Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunmaktadır.

Yapı Tarzı I. Bölge ‰ II. Bölge ‰ III. Bölge ‰ IV. Bölge ‰ V. Bölge

A-Çelik, betonarme, karkas yapılar

2.20 1.55 0.83 0.55 0.44

B-Yığma Kagir Yapılar

3.85 2.75 1.43 0.60 0.50

C-Diğer Yapılar

5.50 3.53 1.76 0.78 0.58

Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası esas alınmaktadır.

Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:

A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

B- Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 10 oranında indirim yapılır.

Sigortanız Yoksa Ne Olur Ülkemizde sigorta bilincinin arzu edilen düzeyde olmaması nedeniyle çeşitli denetim mekanizmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Halen uygulanan denetim mekanizmalarından birisi, tapu tescil işlemlerinde, diğeri de su ve doğalgaz abonelik işlemlerinde, bu işlemlerin tamamlanmasının bir şartı olarak zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış olduğunun belgelenmesi uygulamasıdır.

Ayrıca, elektrik ve telefon gibi hizmetlerin abonelik işlemlerinde de Zorunlu Deprem Sigortasının aranmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan diğer bir temel yaptırım, Devletin afetlerle ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinde yapılan değişikliktir. Zorunlu deprem sigortasının uygulamaya konmasını takiben, 27 Mart 2001 tarihinden itibaren, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekirken bunu ihmal edenler, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamamaktadırlar. Bunun anlamı;

Devletin, 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanundan ve ilgili diğer mevzuattan doğan konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri, sigorta kapsamındaki binalarda deprem nedeniyle meydana gelen kayıp ve hasarlar sonucu uğranılan maddi zararlar için DASK tarafından tazminat ödenmesiyle birlikte ortadan kalkmaktadır.

587 sayılı KHK gereğince geçerli bir Zorunlu Deprem Sigortası bulunmayanlar, bu sigorta kapsamında karşılanacak maddi zararlar için 7269 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamamaktadırlar. Diğer bir anlatımla, deprem sonrası Devletin Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki afetzedelere yardımı, konut kredisi açmayı veya afet konutu yapmayı içermeyecektir.

Zorunlu Deprem Sigortasının uygulanmaya başlaması ile birlikte Devlet artık afet konutu yaptırmamaktadır. Devletin eskiden var olan bu yükümlülüğü, artık yerini zorunlu deprem sigortasına bırakmıştır. Bu nedenle, zorunlu deprem sigortasını yaptırmayanların, deprem nedeniyle evlerinde meydana gelebilecek hasarlara karşı hiç bir güvencesi bulunmamaktadır. Unutulmamalıdır ki hiç bir ceza, olası bir depremde, meydana gelecek hasarlara karşı tamamen güvencesiz kalmaktan daha ağır değildir.

Devletin Konut Yardımı Zorunlu Deprem Sigortası nın uygulanmaya başlaması ile birlikte Devlet artık afet konutu yaptırmamaktadır. Devletin eskiden var olan bu yükümlülüğü, artık yerini Zorunlu Deprem Sigortası na bırakmıştır. Bu nedenle, Zorunlu Deprem Sigortası nı yaptırmayanların, deprem nedeniyle evlerinde meydana gelebilecek hasarlara karşı hiçbir güvencesi bulunmamaktadır.   Consumer Law - 2014

  Poison that leads to death : Bonzai

  Law of Reciprocity

  Civil Society Dialogue Center

  Consumer Referral Center-TBM

  Taxes - 2014

  Turkey Van Earthquake 7.2

  Mortgage

  Important Phones of Antalya City

  Earthquake Guide

  Natural Disaster Insurance

  To Buy and To Sell & Real Estate Guide

  Purchase by Foreigner

  Professional Evaluation Technical

antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer belek transfer belek transfer Alanya real estate Antalya Transfer Antalya rent a car Hatay araç kiralama Hatay rent a car Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer Antalya Transfer Кемер Трансфер Kemer Transfer antalya yediiklim koleji