Yabancıların Mülk Edinmesi - شراء من قبل الأجانب


Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiyede taşınmaz mal edinmeleri, 19.7.03 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararla düzenlenmiştir. Buna göre, yapılan değişiklikle, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği sahip ticaret şirketlerinin Ülkemizde taşınmaz mal edinimleri farklı esaslara bağlanmıştır. Bu esasları özetleyen Tapu Kanununun 35. maddesinin yeni hali aşağıdaki şekli almıştır:

Karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde taşınmaz edinebilirler. Karşılıklılık ilkesinin uygulanmasında, yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına veya yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına veya ticaret şirketlerine de tanınması esastır.

Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olmayan devlet vatandaşlarının kanuni miras yoluyla edindikleri taşınmazlar ile kanuni kısıtlamalara tabi alanlardaki taşınmazlar, intikal işlemleri yapılarak tasfiye edilir ve bedele çevrilir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin otuz hektardan fazla taşınmaz edinebilmesi Bakanlar Kurulunun iznine tabidir. Kanuni miras yoluyla intikal eden taşınmazlar için bu hüküm uygulanmaz. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, kanuni miras dışında ölüme bağlı tasarruflar yoluyla otuz hektardan fazla taşınmaz edinebilmesi de Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır. İzin verilmez ise, fazla miktar tasfiye edilerek bedele çevrilir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine, taşınmaz üzerinde sınırlı aynı hak tesis edilmesi halinde karşılıklılık şartı aranmaz.

Kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından, bu maddenin uygulanmayacağı yerleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Karşılıklılık:

Karşılıklılık ilkesinin varlığı, önemli bir etkene bağlıdır: kanuni düzenlemenin yanında bunun fiilen de uygulanabilir olmasına.

Buna göre;yabancı bir ülke vatandaşının ya da ticaret şirketinin Ülkemizde taşınmaz mal edinmesi, T.C. vatandaşlarının ve ticaret şirketlerinin de o ülkede taşınmaz mal edinmesine, kanun ile hak tanınmış olmasına ve bu hakkın da fiilen uygulanabilmesine bağlıdır.

Yeni düzenlemede;karşılıklılığın yasal ve fiili olmasının yanında, birebir uygulanması yerine hakların karşılıklı olarak tanınması esası getirilmiştir. Yani, uygulamaların karşılıklılığı için, yabancı devletin kendi vatandaşlarına ve kendi kanunlarınca kurulan ticaret şirketlerine tanıdığı hakları, T.C. vatandaşlarına ve ticaret şirketlerine de tanıması gerekmektedir.

Karşılıklılık İlkesinin İstisnaları:

Bu ilkeyle, gerçek kişiler kapsamında getirilen istisnalar şöyledir:

1) Vatansızlar, hiçbir devlet uyruğuna sahip olmadıklarından, karşılıklılığın belirleneceği bir denge de söz konusu değildir. Bu yüzden, vatansızlar için bu şart aranmaz.

2) Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmeye göre, mülteciler sığındıkları ülkede üç yıl ikamet ettikten sonra karşılıklılık şartından muaf olurlar. 28.7.1951 tarihli bu Sözleşmeyi 26.8.1961de Türkiye de onayladığı için, Türkiyede bulunan mülteciler de bu hüküm kapsamında olup muafiyet için, durumlarını resmi belge ile kanıtlamaları yetmektedir.

3) Türkiyede turizm amaçlı yatırım yapmak isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişiler, Turizm Teşvik Kanunu gereği, Karşılıklılık koşulu aranmadan ve yabancılar için getirilen yasal kısıtlamalara tabi tutulmadan turizm bölge ve merkezlerinde taşınmaz mal edinebilirler.

Kanuni Kısıtlayıcı Hükümlere Uymak:

Yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmeleri için bir ikinci koşul daha vardır; kanunla getirilmiş olan kısıtlayıcı hükümlere uymak.

İlgili Hükümler Şöyledir:

1) Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mallar, yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve kiralanamaz.

2) Yabancı gerçek kişiler, ülkemizde 30 hektardan fazla taşınmaz mal edinemez; bu miktardan fazlasına ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile sahip olabilir. Kanuni miras yoluyla edinilen taşınmazlar, bu hükme tabi değildir.

442 sayılı Köy Kanununun 87. maddesi yeni düzenleme ile kaldırıldığından yabancı gerçek kişilerin köylerde taşınmaz mal edinmeleri artık mümkün hale gelmiştir.

Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiyede Taşınmaz Mal Edinmeleri:

Yabancı gerçek kişilerde olduğu gibi yabancı ticaret şirketlerinde de karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uymak şartları vardır. Yabancı bir devlet ile ülkemiz arasında ticaret şirketleri yönünden karşılıklılığın bulunup bulunmadığı Dışişleri Bakanlığına sorularak belirlenmektedir.

Kanuni sınırlamalar açısından yabancı gerçek kişiler için geçerli olan kurallar yabancı ticaret şirketleri açısından da geçerlidir. Ayrıca yabancı gerçek kişiler lehine bir sınırlı ayni hak tesis edileceği sırada karşılıklılık şartının aranmayacağı kuralı yabancı ticaret şirketleri için de getirilmiştir.

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mal Edinmeleri

Yabancı sermayeli şirket ifadesi çoğu zaman yabancı şirket ifadesi ile karıştırılmaktadır. Yabancı sermayeli şirketler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Türkiyede kurulur ve Türk Ticaret Siciline kaydedilirler. Yani, bu şirketler Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına tabi şirketlerdir. Sadece sermayelerinin tamamı veya bir kısmı yabancı gerçek veya tüzel kişilere aittir. Hissedarlarının yabancı kişiler olması şirketi yabancı tüzel kişi statüsüne sokmaz çünkü şirketin uyruğu ile hissedarlarının uyrukları farklı konulardır.

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile, yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabi tutulmuş; yatırım izni, şirket kuruluş izni gibi izin ve onaylar kaldırılmış; yabancı yatırımcıların Ülkemizde kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinmeleri serbest bırakılmıştır.

Yabancı sermayeli şirketler, ilgili mevzuat uyarınca, kuruluş yeri ve idare merkezi esasına göre yabancı sermayeli Türkiye Cumhuriyeti şirketleri sayılmaktadır. Bu yüzden de, yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mal edinimleri ve tapu siciline yönelik diğer talepleri, Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketler ile aynı usul ve esaslara tabi olarak ticaret sicil memurlukları tarafından verilen ve şirketin taşınmaz mal edinme yetkisini ve yetkilisini gösterir yetki belgeleri değerlendirilmek suretiyle ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerince sonuçlandırılır.

Transfer

Yabancılar, gerek döviz bozdurmak suretiyle satın aldıkları gerekse döviz bozdurmaksızın sahip oldukları taşınmaz mal ve ayni hakların gelirleri ve satış bedellerini bankalar ve özel finans kurumları yolu ile transfer ettirmekte serbesttir.

Başvuruların Yapılacağı Yetkili Yönetim

Taşınmaz mal edinmek isteyen veya mülkiyetten ayrı ayni haklardan yararlanmak isteyen yabancı kişiler başvurularını, taşınmaz malın bulunduğu yerin Tapu Sicil Müdürlüğüne yapmalıdır.

Başvurular İçin Gerekli Belgeler:

Başvurular için gerekli belgeler bakımından yabancılarla Türk vatandaşları arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ancak, yabancı uyruklu vatandaşların tapu işlemleri sırasında yanlarında tercüman bulundurmaları gereği vardır.

1) Gerçek kişiler açısından;

a. Taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

b.Uyruğunda bulunduğu ülkenin kimlik belgesi veya pasaportu ile iki adet vesikalık fotoğraf,

c. İstemde bulunan kişi vekil ise, temsile ilişkin vekaletname ile temsilcinin fotoğraflı kimlik belgesi ve vesikalık fotoğraf.

Alıcılar açısından bizzat işleme katılmayanlar varsa, onları temsil eden temsilcilerin fotoğraflı kimlik belgeleri, vesikalık fotoğrafları ve temsilciliklerine ilişkin belgeler.

2) Tüzel kişiler açısından;

a. 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre kurulan şirketler Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları yetki belgelerini, imza sirkülerini ve buna dayanılarak yetkili kılınan kişiye verilen vekaletnameyi,

b. Yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan yabancı ticaret şirketleri için kuruldukları ülkenin kendi mevzuatınca ilgili makamlarından alacakları yetki belgesi yerine geçen bir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tapu işlemleri sırasında ödenmesi gereken harç ve vergiler açısından yabancı uyruklu kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında hiç bir fark yoktur.

Ancak, ülkemizde taşınmaz mal edinmek isteyen yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin edinmek istedikleri taşınmaz malların Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri dışında kalıp kalmadığının saptanabilmesi için yetkili askeri makama sorulurken, taşınmazın bulunduğu yerin 1/25000 ölçekli haritada işaretlenmesi gerekmektedir. Bunun için araziye gidilmesi gerekiyorsa parselin yerinde gösterilmesi işlemine göre döner sermaye hizmet bedeli alınmaktadır.

Kaynak: www.tkgm.gov.tr şeklindeki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sayfasındaki Yabancıların Türkiyede Taşınmaz Edinimi adlı dosyadan 03.01.2005 tarihinde alınan bilgiler ışığında hazırlanmıştır.

YABANCILARA MULK SATISINDA ENGELLER KALKTI! YETKI TAPU MUDURLUKLERININ!!

Yabancılara mülk satısında en büyük bürokratik engel olarak görülen Bölge Kolordu Komutanlıklarından izin alma şartı 01 Şubat 2007 tarihinden itibaren kaldırılıyor.

Mülk edinmek isteyen bir yabancının konut satış sürecinde evrakları önce tapu müdürlklerine gönderiliyor.Kaymakamlıktan onaylandıktan sonra tapu müdürlüklerine geri gönderiliyor.daha sonra tapu müdürlüğü kaymakamın imzaladığı belgeleri ilgili bölgenin Kolordu Komutanlığına gönderiyor.Mülkün satın almasının önünde herhangi bir engel yoksa bölge komutanlığı evrakları satışın onaylanması için tapu ve kadastro genel müdürlüğüne gönderiyor.Genel Müdürlük de satışın gerçekleşmesi için İl Tapu Müdürlüklerine yetki veriyor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شراء من قبل الأجانب

وقد تم تنظيم شراء الممتلكات غير المنقولة من قبل الأفراد والهيئات الاعتبارية الأجنبية بقرار نشرت يوم 19.7.03 في جازيت Resmi (الجريدة الرسمية) عدد 25173.

وفقا لهذا القرار - بما في ذلك التغييرات، وشراء لوائح الأجانب وقد تم تشكيل على أساس قوانين شراء العقارات القائمة في هذه الدول الأجانب.

المادة 35 من (قانون الملكية قلم) يلخص هذه أساس على النحو التالي:

المعاملة بالمثل مبدأ
جود مبدأ المعاملة بالمثل هو شرط مسبق لالمشتريات الأجنبية في جمهورية تركيا. وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، يمكن للمواطنين أو الشركات التجارية من بلد أجنبي شراء العقارات في جمهورية تركيا، إذا المواطنين الأتراك وشركات الأعمال يمكن شراء الممتلكات بصورة قانونية في ذلك البلد.

التغييرات الجديدة
بالإضافة إلى التنظيم القانوني لمبدأ المعاملة بالمثل وإمكانية واقعية لتنفيذ 'وحقوقها التي تعطى للمواطنين من أن الشركات القطرية والشركات القائمة وفقا للقانون ذلك البلد، يجب أن يكون لإعطاء ن المواطنين الأتراك والشركات التجارية التركية أيضا.

الاستثناءات من مبدأ المعاملة بالمثل:
1. ويعفى أولئك الذين هم بدون جنسية وليس لديهم جنسية أي بلد من مبدأ المعاملة بالمثل.

2. وفقا لاتفاق بشأن الدولة القانوني للاجئين، ويعفى من مبدأ المعاملة بالمثل اللاجئين بعد أن عاش ثلاث سنوات في بلد اللجوء. وكان هذا الاتفاق الذي أعلن في 1951/7/28، وافقت في تركيا يوم 1961/08/26.

3.According لTURIZM Teşvik Kanun (السياحة تشجيع القانون)، يمكن إعفاء الأفراد والهيئات الاعتبارية الذين يريدون جعل الاستثمار لأغراض السياحة من مبدأ المعاملة بالمثل، واكتساب الملكية في المناطق السياحية.

الامتثال لأحكام تقييد
يجب أن الأفراد الذين يرغبون في شراء العقارات في تركيا الامتثال للأحكام القانونية التقييدية جميع. بعض هذه الأحكام هي:

1. لا يمكن الممتلكات غير المنقولة في المناطق ذات الاهتمام الأمن العسكري أو وطنية أن بيع أو تأجير أو نقلها إلى الأفراد أو الهيئات الأجنبية للشركات

2. يمكن للأفراد الأجانب عن شراء أكثر من ثلاثين هكتارا من الأراضي. ويمكن شراء أكثر من ثلاثين هكتارا فقط بإذن من مجلس الوزراء الوزراء. هذا لا ينطبق على الممتلكات غير المنقولة التي حصل عليها الميراث القانونية.

من دخول 87 من قانون قرية 442، مع التغييرات الجديدة، وشراء الممتلكات غير المنقولة من قبل الأفراد الأجانب في القرى اصبح ممكنا. الشروط التي تنطبق على الأفراد، ينطبق على الشركات التجارية أيضا، بل هي أيضا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل والقيود القانونية. يجب أن نسأل المهتمين Dışişleri Bakanlığı (وزارة الشؤون الخارجية) إذا كان مبدأ المعاملة بالمثل القائمة بين تركيا وبلدهم.

يجب أن الهيئة الادارية المعتمدين لشراء عقارات غير المنقولة تطبيقات الأجانب الذين يرغبون في شراء العقارات إرسال طلباتهم إلى Tapu Sicil Müdürlüğü (ريال مكتب تسجيل العقارات) بدلا من شرائها.

المستندات المطلوبة للعقارات طلب التسجيل. ليس هناك فرق بين المواطنين الأتراك والأجانب من حيث الوثائق المطلوبة للعقارات طلب التسجيل. بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة والأجانب بحاجة إلى مساعدة من مترجم.

1. يحتاج الأفراد:
A) سند الملكية القائمة، أو وثيقة مع موقع لا يتجزأ المعلومات العدد، أو إعلان صاحب اللفظي

B) وثيقة هوية صالحة في بلد المشتري المواطنة أو جواز سفر ساري المفعول، وصورتين شخصيتين.

C) وإذا كان طلب رسمي من قبل السلطة، ممثل النائب نظرا لممثل، يطلب من وثيقة هوية صالحة الممثل وصورتين شخصيتين.

2. تحتاج الهيئات الاعتبارية:
أ. الشركات التي تم تأسيسها وفقا لدخول 4875 من Yatırımlar Doğrudan Kanunun Yabancı (قانون الاستثمار الأجنبي المباشر)، والحاجة إلى تقديم وثائق تسجيل الشركات، وقائمة التوقيعات المعتمدة، والتوكيل المعطى لممثل.

ب. وهي شركة تأسست في دولة أجنبية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ذلك البلد، يحتاج إلى تقديم وثائق تسجيل الشركات الصادرة في بلدهم ليس هناك فرق في سند الملكية ورسوم الطلب الضرائب بين المواطنين الأتراك ومواطني الدول الأخرى.

المصدر: تم أخذ المعلومات الواردة أعلاه من جينيل Tapu Müdürlüğü Kadastro (المديرية العامة للعقارات والأراضي مكتب التسجيل) موقع (www.tkgm.gov.tr)، صفحة (شراء الاموال غير المنقولة من قبل الأجانب في تركيا) وتاريخ 01/03 / 2005.

هذه المعلومات عرضة للتغيير، ونحن ننصح جميع المهتمين في شراء العقارات في تركيا في الاتصال بنا للحصول على التفاصيل المحددة التي تنطبق على بلدهم / المواطنة بالنسبة إلى تركيا.

وافقت الحكومة من البيع الاجنبي ..  Consumer Law - 2014

  Poison that leads to death : Bonzai

  Law of Reciprocity

  Civil Society Dialogue Center

  Consumer Referral Center-TBM

  Taxes - 2014

  Turkey Van Earthquake 7.2

  Mortgage

  Important Phones of Antalya City

  Earthquake Guide

  Natural Disaster Insurance

  To Buy and To Sell & Real Estate Guide

  Purchase by Foreigner

  Professional Evaluation Technical

antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer belek transfer belek transfer Alanya real estate Antalya Transfer Antalya rent a car Hatay araç kiralama Hatay rent a car Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer Antalya Transfer Кемер Трансфер Kemer Transfer antalya yediiklim koleji